Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Javni poziv za sufinanciranje korištenja obnovljivih izvora energije za proizvodnju električne energije u kućanstvima za vlastitu potrošnju

 

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
(“Narodne novine” broj: 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12,
19/13, 137/15, 123/17. i 98/19), gradonačelnik Grada Križevaca objavljuje

JAVNI POZIV
za sufinanciranje korištenja obnovljivih izvora energije
za proizvodnju električne energije u kućanstvima, za vlastitu potrošnju

Javni poziv

PRIJAVNI OBRAZAC

IZJAVA GRAĐANINA

Na vrh