Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Javni poziv za sufinanciranje izgradnje sunčane elektrane za proizvodnju električne energije u kućanstvima

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” broj: 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20), gradonačelnik Grada Križevaca objavljuje

JAVNI POZIV
za sufinanciranje izgradnje sunčane elektrane za proizvodnju električne energije u kućanstvima, za vlastitu potrošnju

1. PREDMET JAVNOG POZIVA
Predmet Javnog poziva za sufinanciranje korištenja obnovljivih izvora energije za proizvodnju električne energije u kućanstvima, za vlastitu potrošnju (dalje u tekstu: Poziv) je dodjela sredstava Grada Križevaca (dalje u tekstu: Grad) fizičkim osobama građanima (u tekstu: građani) za izgradnju sunčane elektrane za proizvodnju električne energije za vlastite potrebe, u mrežnom radu (u tekstu: FNE) na postojeće obiteljske kuće.

Privitci

Na vrh