Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Javni poziv za sudjelovanje na 2. sajmu “Križevci u cvijeću”

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine”, broj: 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20) gradonačelnik Grada Križevaca objavljuje

 

JAVNI POZIV

za sudjelovanje na 2. sajmu “Križevci u cvijeću”

Privitci

Na vrh