Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

JAVNI POZIV ZA DODJELU POTPORE ZA UPRAVLJANJE TURISTIČKOM DESTINACIJOM

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20) i članka 26. Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Križevaca za 2022. godinu („Službeni vjesnik Grada Križevaca“, broj 8/21), Gradonačelnik Grada Križevaca objavljuje
JAVNI POZIV ZA DODJELU POTPORE ZA UPRAVLJANJE TURISTIČKOM DESTINACIJOM

Javni-poziv_DMO_8_2022

Privitci

Na vrh