Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Javni poziv za dodjelu potpore za prodaju vlastitih poljoprivrednih proizvoda na tržnicama

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20), članka 25. Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Križevaca za 2023. godinu (”Službeni vjesnik Grada Križevaca” br. 6/2022) i Programa potpora poljoprivredi na području Grada Križevaca za 2023. godinu (”Službeni vjesnik Grada Križevaca” br. 6/22 i 3/23) Gradonačelnik Grada Križevaca raspisuje

JAVNI POZIV za dodjelu potpore za prodaju vlastitih poljoprivrednih proizvoda na tržnicama

Predmet Javnog poziva
Predmet Javnog poziva je dodjela potpora male vrijednosti za prodaju vlastitih poljoprivrednih proizvoda na tržnicama. Potpora se provodi sukladno Uredbi Komisije (EU) br. 1407/2013 od 18. prosinca 2013. o primjeni članka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na de minimis potpore

Podnošenje prijava
Prijave na Javni poziv se dostavljaju u zatvorenoj omotnici na adresu Grad Križevci, Ivana Zakmardija Dijankovečkog 12, 48260 Križevci s naznakom: ”Ne otvaraj prije sastanka povjerenstva – „Javni poziv za dodjelu potpore za prodaju vlastitih poljoprivrednih proizvoda na tržnicama”, ili osobno u pisarnicu Grada Križevaca – Urudžbeni – ured br. 1, prizemlje.
Rok za pristizanje prijava na Javni poziv je 30. studeni 2023. godine.

Prijave koje pristignu nakon navedenog roka smatrat će se nevažećima te se neće razmatrati. Informacije o Javnom pozivu i potrebni obrasci nalaze se na web stranici Grada Križevaca https://krizevci.hr/ ili se mogu zatražiti u Upravnom odjelu za gospodarstvo, financije, EU fondove i javnu nabavu, telefon 628-929.

Privitci

Na vrh