Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Javni poziv za dodjelu potpore za izobrazbu o sigurnom rukovanju pesticidima

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20) i članka 12. i 26. Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Križevaca za 2021. godinu (”Službeni vjesnik Grada Križevaca” br. 10/2020), Gradonačelnik Grada Križevaca raspisuje

Javni_poziv za dodjelu potpore_za_izobrazbu_o_rukovanju_pesticidima

Privitci

Na vrh