Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Javni natječaj za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Križevaca

Na temelju članka 31. stavka 5. Zakona o poljoprivrednom zemljištu (“Narodne novine”, broj 20/18 i 115/18) i Odluke o raspisivanju javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Križevaca, KLASA: 320-01/21-02/0005, URBROJ:2137/02-04/1-21-1 od 21. srpnja 2021. Gradsko vijeće Grada Križevaca na 2. sjednici održanoj 21. srpnja 2021. godine objavljuje:
Javni natječaj za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Križevaca

Prijave se zaprimaju do 22. rujna 2021. godine.

Javno otvaranje ponuda  pristiglih na Javni natječaj održat će se  4. listopada 2021. godine (ponedjeljak) s početkom u 9,00 sati u Velikoj vijećnici Grada Križevaca.

Javno otvaranje ponuda pristiglih na Javni natječaj nije održano 4. listopada zbog nedostatka kvoruma te se određuje novi termin za  8. listopada (petak) s početkom u 9 sati u prostoru Velike vijećnice Grada Križevaca.

 

 

Privitci

Na vrh